Privacy Policy

A. Bon Holding BV
Agrarisch loonbedrijf en groothandel A. Bon BV
Onderhoudsbedrijf Bon Bon BV

A. Bon Holding BV, Agrarisch Loonbedrijf A. Bon BV en Onderhoudsbedrijf Bon Bon BV (hierna te noemen: A. Bon Holding BV) hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. 

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. A. Bon Holding BV houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:  

-       Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;  

-       Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;  

-       Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;  

-       Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;  

-       Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;  

-       Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Verwerking van persoonsgegevens van klanten er leveranciers.
Persoonsgegevens van klanten of leveranciers worden door A. Bon Holding BV  verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

-       Administratieve doeleinde;

-       Communicatie over de opdracht en/of uitnodigingen;

-       Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht. 

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan A. Bon Holding BV de volgende persoonsgegevens van u vragen: NAW gegevens, (Zakelijk) Telefoonnummer, (Zakelijk) E-mailadres.

A. Bon Holding BV bewaart en slaat persoonsgegevens niet langer op dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.  

Als A. Bon Holding BV zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens op deze website.